top of page
LAUREAAT be.exemplary 2019 
Bouwheer:  NVKVV vzw
Programma: Renovatie en verbouwing van een kasteeltje van 1909 voor de vereniging van  katholieke vroedvrouwen en verpleegsters.
Hier werden ernstige, nauwkeurige inspanningen geleverd voor de herwaardering  van het erfgoed en voor zijn conformering aan de normen van het programma, dat een interessante uitdaging vormt voor de wijk. Het project is complex en de gerealiseerde inspanningen zijn zeer precies. Het beoogt een specifieke interventie op dit bestaande pand, volgens de middelen van een kleine organisatie met niet­winstgevend oogmerk. De ambitie is om met beperkte ingrepen  de ruimten optimaal te benutten en aan te passen aan de comforteisen zodat het  gebouw multifunctioneel inzetbaar wordt. Het project voorziet natuurlijke lichtinval  op alle verdiepingen en verbetert de interne circulatiebewegingen. Het volume achter het herenhuis wordt vervangen door een kleinere nieuwbouw in een eenvoudige,  demonteerbare structuur (voor een optimaal gebruik van de ruimte), terwijl er plaats  blijft voor groen en buitenruimte. Het pro ject vervult een mooie, ambitieuze voorbeeld  rol in zijn milieubenadering met grootse,  accurate en coherente standpunten. Het project streeft naar het behoud en het hergebruik van de materialen in situ, met respect voor de erfgoedwaarden. De  nauwkeurige diagnose gaat m.a.w. verder dan enkel het behoud van het gebouw:  het voegt hieraan een grote ecologische ambitie toe.  NVKVV is een voorbeeld  van een oordeelkundige ingreep op een beschermd gebouw. 
LAUREAT be.exemplary 2019
Maître d’ouvrage  asbl NVKVV
Programme : Rénovation et adaptation d’un manoir de 1909 pour l’association des sages ­femmes et Infirmières Catholiques.

 
Projet faisant preuve d’un travail sérieux et minutieux sur la revalorisation d’un patrimoine et de sa remise aux normes relatives à un programme répondant par ailleurs  à un enjeu intéressant pour le quartier. Il s’agit d’un projet compliqué pour lequel  un travail fin a été réalisé. Le projet vise  une intervention d’acupuncture sur l’édifice existant dans la mesure des moyens  d’une petite organisation à but non lucratif. L’ambition du projet est d’utiliser les espaces de manière optimale en les adaptant, par des interventions limitées, aux exigences de confort permettant une utilisation multifonctionnelle du bâtiment. Le projet permet un apport de la lumière naturelle à  tous les étages du bâtiment existant et  améliore la circulation interne dans celui­ci. Le volume situé derrière le manoir est  quant à lui remplacé par un nouveau plus petit, dans une structure simple et démontable qui permet une bonne utilisation  de l’espace tout en laissant de la place pour  la verdure et les extérieurs. D’un point  de vue environnemental, le projet fait effectivement preuve d’une belle exemplarité  dans sa démarche et est ambitieux dans cette thématique avec des réponses  justes et cohérentes. Avec comme objectif en soi, une préservation et une réutilisation des matériaux in situ, tout en respectant la  valeur patrimoniale, il fait un diagnostic  précis qui va plus loin que la simple conservation du bâtiment : il combine conserva­
tion et ambition environnementale élevée. NVKVV est un exemple d’intervention  judicieuse sur bâtiment classé.   

 
NVKVV - nieuwbouw polyvalente ruimte.jpg
bottom of page